IZVEŠTAJ O KRETANJU ŠTETNIH ORGANIZAMA NA PODRUČJU VOJVODINE

 

Novi Sad, 11. avgust 2011.

Izveštaj Prognoznog centra Prognozno izveštajne službe u zaštiti bilja APV

 

R A T A R S T V O   I   P O V R T A R S T V O

Cercospora beticola  pegavost lista šećerne repe

Na svim punktovima, na kojima se prati razvoj ovog prouzrokovača obolenja, početkom avgusta su bile visoke dvodnevne infektivne vrednsoti (DIV) koje su ukazivale na veoma povoljne uslove za ostvarenje infekcije. Od 10.avgusta situacija se menja, tako da samo na punktovima Temerina, Sente, Srbobrana i dalje vladaju ovi povoljni uslovi. Ukoliko moraju da se i dalje sprovode mere zaštite useva mora se obratiti pažnja na momenat vađenja repe jer neke sorte mogu da se vade već početkom septembra.

Na slici: Pegavost lista šećerne repe

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac

U prvih 10 dana avgusta na skoro svim mestima, gde se prati let plamenca svetlosnim lampama, došlo je do velikog uvećanja broja ulovljenih imaga. Tako na  primer u mestima Žednik 8.avgusta ulov je bio 3780 jedinki, Ruski Krstur 4.avgusta 2500 imaga, Lukićevo 5.avgusta 1530  itd. Kolege iz regionalnih prognoznih centara Novi Sad i Zrenjanin obaveštavaju  da se vizuelnim pregledima useva paprika i kukuruza potvrdilo prisutvo novih  jajnih legala kao i pilenje larava ove štetočine. Navedeni podaci su bitni zbog pravilnog sprovođenja mera zaštite uz napomenu da su istovremeno prisutna u usevima i parazititana jaja koja su potpuno crne boje čiji je procent neophodno utvrditi zbog odluke o merama zaštite.

Na slici: Jajna legla Ostrina nubilalis

Na slici: Parazitirana legla legla Ostrina nubilalis

Helicoverpa armigera - pamukova sovica

U ovom periodu ni jedan prognozni regionalni centar nije uočio povećanje ulova pamukove sovice na feromonskim klopkama.

Diabrotica virgifera virgifera - kukuruzna zlatica

Pojedini punktovi imaju i u ovom periodu veću brojnost odraslih jednki a to su sledeća mesta:  Žednik, Tovariševo, Ruski Krstur, Žarkovac, Srpska Crnja.

Agrotis segetum - podgrizajuća sovica

Samo na području rada regionalnih centara Vrbas i Zrenjanin i dalje je kontinurani ulov ovog leptira i to u mestima Mihjalovo, Lukićevo, Begejci, Srbobran.

 

V O Ć A R S T V O   I  VI N O G R A D A R S T V O

Lobesia botranasivi - grožđani moljac

Vršac je prvi regionalni prognozni centar koji je izvestio da je počeo let treće genaracije početkom avgusta. Kolege iz ovog reginalnog centra prate kretanje ove vrtse na punktovima Vršačkih vinograda i kako oni ističu na ovu generaciju je potrebno posebno obratiti pažnju jer oštećenja na bobicama od ubušivanja gusenica predstavlja mesto prodora za patogena prouzrokovača obolenja sive truleži Botritis cinerea.

Scaphoideus titanuscikada na vinovoj lozi

Regionalni prognozni centar Sremska Mitrovica prati kretanje ove vrste u vinogradima Erdevika i izvestio je da je ovih dana došlo do povećanja ulova imaga ove cikade. Ova štetočina ne čini direktno štete vinovoj lozi  ali se  opasnost ogleda u tome što je ova cikada vektor obolenja fitoplazme „ flavescence dorée“ .

Leucoptrea scitella - miner okruglih mina, Lithocoletis corylifoliella - miner belih mina

Obe vrste su uglavnom štetočine lista jabuke i kruške. Broj ulova Minera okruglih mina na svim mestima osmatranja u jabučnjacima  je zabeležio pad koji ukazuje na kraj leta treće generacije.

Miner belih mina u nekim punktovima beleži stalne ulove na feromonskim klopkama i to u mestima Čerević , Divošu i Morović . Ova vrsta u našim uslovima leti do početka septembra.

Cydia molestabreskvin smotavac

Povećanje ulova imaga je zabeležno u mestima Čerević, Kikinda, Novi Kneževac, Kovin, Grgurevci, Bački Vinogradi. Gusenice ove generacije se hrane u plodovima kasnijih sorti breska i nektarina. Let ove vrste traje sve do septembra.

Grapholita funebrana - šljivin smotavac

Još uvek se beleže stalni ulovi odrasalih jedniki u feromonskim klokama u mestima Vrbas, Srbobran, Ruski Krstur, Novi Knežavec, Kovin, Kanjiža, Crvena Crkva, Lukićevo i Sutjeska. Gusenice zadnjih generacija  ove vrste razvijaju se u poluzrelim plodovima i smanjuju tržišnu vrednost šljive.

Anarsia lineatella - breskvin moljac

Početkom avgusta do ovih dana zabeležen je ulov novih jedniki u mestima Bački Vinogradi, Čerević, Kikinda, Grgurevci, Divoš. U našim uslovima ovo je početak leta nove generecije koji traje do kraja septembra. Gusenice koje će se ispliti napadaju koru breskve gde prave udubljenja za prezimljavanje.

Carpocapsa pomonella - jabukov smotavac

Na svim mestima osmatranja ulovom u feromonskim klopkama beleži se pad brojnosti ili ulova uopšte nema. U zasadima jabuka u Banatskom Brestovcu i Slankamenu, punktovima koji se ističu po viskoj brojnosti ove štetočine, na plodovima smo ovih dana nalazili  jaja u fazi crvenog oreola.

Grinje u zasadima jabuka Tetranichide - Tetranichus urticae i panonycus ulmi ( koprivina grinja i crveni pauk)

I u ovom periodu pregledom zasada u  Slankamenu nalazili smo ove vrste u znatnom broju.