- TRŽIŠTE - /30.06.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.60 din/kg , pšenica 18.00 din/kg , soja 42.50 din/kg ; /30.06.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.96 din/kg , pšenica 18.87 din/kg , soja 34.04 din/kg ; /30.06.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.17 din/kg , pšenica 16.07 din/kg , soja 32.18 din/kg ; /30.06.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.70 din/kg , pšenica 21.22 din/kg , soja - ;

Izveštaj Pokrajinskog centra prognozno izveštajne službe zaštite bilja AP Vojvodine

 

30.jun.2011

 

RATARSTVO I POVRTARSVO

 

Diabrotica virgifera virgifera - kukuruzna zlatica

 

Najveći broj ulovljenih jedinki, u feromonskim klopkama, u mestu Žednik prijavile su kolege iz Subotičkog prognoznog centra. Ova štetna vrsta je registrovana u nešto manjoj brojnosti u sledećim mestima:Bačko dobro polje na području rada Vrbaškog centra,  zatim Gakovo i Bilić na Somborskom pregionu. U pojedinim područjima Vojvodine za sada nije registrovano prisustvo kukuruzne zlatice ili je brojnost veoma mala a to su područja Vršca, Sente, Bačke Topole .

Diabrotica virgifera je poznata proizvođačima kukuruza i kao štetočina koja čini štete na onim parcelama gde je ponovljena setva kukuruza na kukuruz . Najjednostavniji i najefikasniji način borbe protiv ove vste je pravilan plodored dakle nikako setva kukuruza na predusev kukuruza. Štete čine larve u zemljištu koje oštećuju korenov sistem kukuruza u većoj ili manjoj meri.

Ostrinia nubilalis - kukuruznui plamenac

U prethodnom periodu brojnost ulova ove vrste je bila značajna na skoro svim mestima gde se prati brojnost ulovom na svetlosnuim lampama. U ovom periodu brojnost imaga se smanjuje ali je kontinuirani ulov što potvrđuju kolege iz prognoznih centara Vrbas, Novi Sad, Kikinda, Subotica, Sremska Mitrovica, Senta, Sombor Pančevo, Ruma, Bačka Topola. 

Tuta absoluta - moljac paradajza

Prisustvo ove vrste na mestima osmatranja  prognozne službe APV nije registovano. Pratimo je putem feromona postavljenim u proizvodnji paradajza u zatvorenom prostoru u mestima Gložan i Gospođinci. Tokom 2010. u Gložanu je praćena pojava ove vrste i tada nije registrovan ulov.

Cercospora beticola - lisna pegavost šećerne repe

Na usevima šećerne repe pojava prvih pojedinačnih pega registrovana je u usevima šećerne repe na područjima rada centara Novi Sad, Ruma, Sremska Mitrovica,Sombor, Vrbas. Pojava simptoma je posledica infekcije koja je  ostvarena u periodu 3 – 4. jun. Pojavu, širenje, kao i  uslove za razvoj ovog prouzrokovača obolenja Prognozna služba APV prati uz pomoć 11 meteoroloških stanica postavljenih u usevima  repe. Veoma je važno da se mere suzbijanja pravovremeno urade primenom fungicida kada zaista treba da budu primenjeni. Proizvođači repe mogu da se direktno obrate Regionalnim centrima za prognozu gde će dobiti tačnu informaciju u vezi ovog obolenja , jer svako suvišno prskanje kao i svako kašnjenje košta.

Buvači u kupusnjačama

Na području proizvodnje kupusa- Begeč i Futog veća je brojnost buvača takođe i na Somborskom području registrovana je značajnija aktivnost ove vrste.

Agriotes ustulatus  

Ova vrsta žičara je ulovom u feromonskim klopkama iskazala značajnu brojnost u mestima osmatranja prognoznog centra Novi Sad.

Mamestra brasicae, Mamestar oleracea, Helicoverpa armygera

Na svim mestima osmatranja beleže pad brojnosti.

 

VOĆARSTVO VINOGRADASTVO

Grapholita  funebrana - šljivin smotavac

Ova vrsta se redovno lovi u feromonskim klopkama na području rada Vršca, Kikinde, Vrbasa, Sremske Mitrovice, Zrenjanina.

Carpocapsa pomonella - jabukov smotavac

U skoro svim mestima osmatranja ove štetne vrste registruje se mali ulov mužjaka. U ovom periodu počinje let druge generacije i početak je perioda polaganja jaja. Jedino u mestu Banatski Brestovac na području rada Pančevačkog centra brojnost je visoka i stalna što otežava mere borbe.

Synanthedon myopaeformis - jabukov staklokrilac

Jabukov staklokrilac se ove godine prati svega na jednom punktu na području S. Mitrovice u mestu Divoš i ovih dana se registruje značajna brojnost u feromonskim klopkama. Ova vrsta je poznata po štetama koje čini larva na drvensatim delovima voćke i čije smo štete primetili vizuelnim pregledima jabučnjaka u ranom prolećnom periodu u Sremu.

Lobesia botrana - sivi grožđani moljac

U Vršcu , Gudurici, Paliću, registrovani mali ulovi imaga. Vizuelnim pregledom u Vršcu nisu nađena jaja ove štetočine pregled od 23.06.2011.

Cydia molesta i Anarsia lineatealla - štetočine breskve

Obe vrste jedino se love u nešto većoj brojnosti na području Divoša – Sremska Mitrovica, u manjem broju je prisutna u Irigu i veoma slaba aktivnost ove vrste je zabeležena u Senti.

Tetranichyde - grinje

Na području Divoša u zasadima jabuke registrovana je veća brojnost grinja.

Aphidide - vaši

Na području Divoša u breskvama primećana je veća brojnost vašiju.

Cacopsila piri kruškina buva

U Divošu velika je aktivnsot i ovog veoma štetnog organizma u zasadima kruške.