- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

KONKURS POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU KVALITETNE TELADI ZA TOV U 2012.G.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДE  НОВИ САД

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2012. годину, Савет Фонда

расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2012. години

                 Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку квалитетне телади за тов  у 2012години.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима -  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

            Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2,0% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

-               максималан износ кредита 15.000 евра,

-               Фонднећеодобраватикредитуизносумањемод5.000 евра,

-               рок отплате 12 месеци,

-               корисник кредита се обавезује да целокупан износ врати једнократно након истека кредита.

Кредит ће бити реализован тако што ће Фондуплатитиизнос одобреног кредита регистрованом добављачу квалитетне телади за тов коју буде одабрао учесник конкурса.

Пријаве се могу преузети у Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду,локалним општинским канцеларијама Фонда за развој АП Војводине, као и на сајту:

 www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

-            оригинални предрачун регистрованог добављача квалитетне телади за тов исказаному динарском износу(Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

-            оригинал власничког листа за некретнине не старији од 15дана, на који се може ставити хипотека у корист Фонда, у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита, (напомена;подносилац пријаве не мора бити и власник некретнине која ће се ставити под хипотеку) или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције;

-            извод из регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном газдинству;

-            потврду пореске управе о измирености обавеза по основу катастарског прихода, не старију од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника некретнине и за сваког сувласника на некретини);

-            фотокопија личне карте (за подносиоца пријаве, за власника некретнине и за сваког сувласника на некретини);

-         процена вредности куће издате од стране овлашћеног проценитељаса фотографијaмa(уколико је предмет хипотеке стамбени објекат).

-         кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

 

        Конкурс је отворен од 16. априла2012. до30. априла2012. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком " За конкурс"

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs