- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

KONKURS POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO ZA SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM

 

            На основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину (''Службени лист АПВ'' број 23/2011 и 3/2012-ребаланс) и Програма руралног развоја АП Војводине за 2012. годину који је Влада АП Војводине донела на седници одржаној дана  11.04.2012. године

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,

ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за реализацију активности:

 

1. САЛАШАРСКИ, ЕТНОИ ВИНСКИ ТУРИЗАМ у укупном износу до 90.000.000,00 динара

1.1. Адаптација и реконструкција салаша

Финансирају се:радови на адаптацији и реконструкцији објеката ван насељеног места, на салашу, за смештај и/или исхрану гостију по угледу на аутентичне салаше уз очување традиционалне архитектуре.

Право учешћа на конкурс имају: регистрована пољопривредна газдинства (само физичка лица – носиоцирегистрованогпољопривредноггаздинства).

Потребна  документација:

1)    Пријава на конкурс

2)    Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту може реализовати Пројекат:

- за адаптацију: Решење којим се одобрава извођење радова на адаптацији

- за реконструкцију: Решење којим се одобрава извођење радована реконструкцији

3)    Главни пројекат са предмером и предрачуном радова

4)    Фотокопија потврде о активном статусу у регистру пољоприврених газдинстава или Извода из регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству (из 2012. године)

5)    Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства

6)    Доказ о праву својине (извод из листа непокретности или извод из земљишних књига) односно правном основу коришћења непокретности на којој се реализује пројекат (не старији од 30 дана)

7)    Фотокопија картице или уговора о отвореном наменском рачуну

8)    Потврда надлежног органа о измирењу обавеза по основу пореза (не старија од 30 дана)

1.2. Адаптација и реконструкција етно кућа

Финансирају се: радови на адаптацији и реконструкцији објеката по угледу на аутентичне сеоске куће који приказују и чувају традиционалну културу и архитектуру са простора Војводине.

Право учешћа на конкурс имају:регистрована пољопривредна газдинства (само физичка лица – носиоцирегистрованогпољопривредноггаздинства) и удружења грађана са подручја АП Војводине регистрована за пружање услуга у туризму.

Потребна  документација:

- за регистрована газдинства(физичка лица – носиоцирегистрованогпољопривредноггаздинства):

1)    Пријава на конкурс

2)    Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту може реализовати Пројекат

– за адаптацију: Решење којим се одобрава извођење радова на адаптацији

–за реконструкцију: Решење којим се одобрава извођење радова на реконструкцији

3)    Главни пројекат са предмером и предрачуном радова  

4)    Фотокопија потврде о активном статусу у регистру пољоприврених газдинстава или Извода из регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству (из 2012. године)

5)    Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства

6)    Доказ о праву својине (извод из листа непокретности или извод из земљишних књига) односно правном основу коришћења непокретности на којој се реализује пројекат (не старији од 30 дана)

7)    Фотокопија картице или уговора о отвореном наменском рачуну

8)    Потврда надлежног органа о измирењу обавеза на основу пореза (не старија од 30 дана)

 

- за удружења грађана регистрована за пружање услуга у туризму:

1)    Пријава на конкурс

2)    Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту може реализовати Пројекат

- за адаптацију: Решење којим се одобрава извођење радова на адаптацији

- за реконструкцију: Решење којим се одобрава извођење радова на реконструкцији

3)    Главни пројекат са предмером и предрачуном радова

4)    Доказ о праву својине (извод из листа непокретности или извод из земљишних књига) односно правном основу коришћења непокретности на којој се реализује пројекат (не старији од 30 дана)

5)    Фотокопија решења о упису у Регистар удружења и ПИБ образац

6)    Фотокопија картона депонованих потписа

7)    Фотокопија личне карте одговорног лица

8)    Фотокопија Статута удружења грађана

1.3. Изградња, адаптација и реконструкција винских подрума са просторијама за дегустацију вина

Финансирају се: радови на изградњи, адаптацији или реконструкцији винских подрума са просторијама за дегустацију вина на територији АП Војводине.

Право учешћа на конкурс имају:правна лица и предузетници са подручја АП Војводине који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и који су уписани у Винарски регистар који води министарство надлежно за послове пољопривреде и ако имају у власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград.

Потребна документација:

1)    Пријава на конкурс

2)    Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту може реализовати Пројекат:

-       за изградњу: Грађевинска дозвола

-       за адаптацију: Решење којим се одобрава извођење радова на адаптацији

-       за реконструкцију: Решење којим се одобрава извођење радова на реконструкцији

3)    Главни пројекат са предмером и предрачуном радова

4)    Фотокопија решења о упису у Винарски регистари регистрациони број

5)    Доказ о извршеној пренамени пољопривредног у грађевинско земљиште (само за пољопривредно земљиште)

6)    Доказ о праву својине (извод из листа непокретности или извод из земљишних књига) односно правном основу коришћења непокретности на којој се реализује пројекат (не старији од 30 дана)

7)    Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре

8)    Фотокопија ПИБ обрасца

9)    Фотокопија личне карте одговорног лица

10)Фотокопија картона депонованих потписа

11)Потврда надлежног органа о измирењу обавеза по основу пореза (не старија од 30 дана)

Средства ће се додељивати за пројекте који се реализују на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне и техничке документације.

            Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.

Рок за реализацију одабраних прoјеката је годину дана од дана дознаке средстава.

 

Подношење пријава за финансирање пројеката

Подносиоци имају право учешћа на конкурс искључиво са једним поднетим пројектом.

Обрасци ''Пријава на конкурс'' могу се преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, Iспрат канцеларија 44а) или преузети са званичног сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs.

Пријава на конкурс, са свом потребном документацијом подноси се закључно са 26. априлом 2012. године путем поште на адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Булевар Михајла Пупина 16

21000 Нови Сад

са назнаком „КОНКУРС ЗА САЛАШАРСКИ,ЕТНО И ВИНСКИ ТУРИЗАМ“ и „НЕ ОТВАРАТИ“.

или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Владе АПВ.

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/456-973.

Конкурсна документација се не враћа.