- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Kritike Zakona o bezbednosti hrane

 

RASKORAK ZAKONA I PRAKSE

Beograd, 7. juli 2011.

U Privrednoj komori Srbije izrečeno niz primedbi na primenu Zakona o bezbednosti  hrane i pratećih dokumenata, uz konstataciju da su ga kreirali oni koji nepoznaju ovu materiju.

Zakon o bezbednosti hrane, Pravilnik o opÅ”tim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa i Vodič za primenu mikrobioloÅ”kih kriterijuma za hranu, nisu se dokazali u praksi i potrebna je hitna njihova izmena, dopuna ili donoÅ”enje novih akata. Pored toga već dve godine čeka se na formiranje saveta koji treba da uradi analizu primene ovih zakonskih akata. Da bi se sve u ovoj oblasti radilo kako treba, potrebno je da se formira i agencija za bezbednost hrane. Sve ove primedbe izrečene su na sednici Grupacije laboratorija za ispitivanje hrane Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu Privredne komore Srbije. Zbog toga je potrebna hitna izmena postojećeg zakona, kao i pratećih akata, jer su u raskoraku sa praksom.  Skup je konstatovao da u ovoj oblasti postoji veliki raskorak zakona i prakse. Ovi nedostaci ukazuju da država nema sistemskih reÅ”enja u ovoj oblasti. I pored prisustva viÅ”e od 50 privrednika iz ove oblasti, sastanku na kome su iznoÅ”ene primedbe za zakonodavstvo i pored upućenog poziva niko nije prisustvovao iz nadležnih ministarstava Vlade Srbije.  

Učestvujući u radu sednice dr Lazar Turubatović iz Instituta za tehnologiju mesa u Beogradu je naglasio da je ovaj Zakon o bezbednosti hrane, kao i prateća dokumenta, doneti zbog toga Å”to to zahteva od nas Evropska unija, ali u njemu nisu primenjene naÅ”e specifičnosti. Jer, praktično smo samo prepisivali ono Å”to dolazi iz EU. Po njegovim rečima treba da formiramo i agenciju za bezbednost hrane koja treba da pripremi analizu na osnovu koje bi se videlo Å”ta od propisa EU treba, a Å”ta ne, u ovoj oblasti da primenjujemo. Po rečima Turubatovića mnogo bolji je bio Nacrt zakona o bezbednosti hrane, ali kada je doneta konačna verzija, iz nje je nestalo ono Å”to odgovara naÅ”em podneblju i praksi.

Zakon o bezbednosti hrane, koji je donet 2. juna 2009. godine, predstavllja najloÅ”iji zakonski akt koji nije primenljiv u naÅ”oj praksi, konstatovano je na sednici Grupacije laboratorija za ispitivanje hrane PKS. Cilj je da se hitno prevaziđu postojeći problemi u ovoj značajnoj delatnosti, a da se uz put pronalaze i dugoročna reÅ”enja problema. Iako su tražene izmene i dopune, od nadležnih nema nikakvih odgovara o tome Å”ta ja urađeno na tome da se ispune zahtevi onih koji treba zakone da sprovode u praksi. Tako je ukazano na niz nemogućnosti u primeni propisa HACCP. Zaključak Grupacije je da su zakon kreirali oni koji ne poznaju dovoljno ovu oblast. Najbolja potvrda je puno nelogičnosti, nedorečenosti u primeni zakona i pratećih akata, ne zna se ko treba da daje stručno miÅ”ljenje, a inspekcije nam se nalaze ni na nebu ni za zemlji, kada je ova oblast u pitanju.

Na sednici Grupacije laboratorija za ispitivanje hrane Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu PKS, ponovo je za njenog predsednika izabrana mr Snježana Pupavac, dok su zamenice dr Ljiljana Rajković – Pavlović i dr Radmila Jovanović.