Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 31. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П Р А В И Л Н И К

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО, ГОРИВО И СЕМЕ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 30/22

од 4. марта 2022. године)

Правилник можете погледати у ПРИЛОГУ.

DodatakVeličina
регрес - 7. март.doc75.5 KB