- TRŽIŠTE - /11.04.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 17.40 din/kg , pšenica 17.10 din/kg , soja 45.00 din/kg ; /11.04.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.57 din/kg , pšenica 17.12 din/kg , soja 36.82 din/kg ; /11.04.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.29 din/kg , pšenica 16.76 din/kg , soja 34.33 din/kg ; /11.04.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 19.77 din/kg , pšenica 19.68 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

KRITIČAN PERIOD U ZAŠTITI JABUKE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI

Beograd, 16. april 2018.

Jabuke se na području Srbije nalaze u različitim fazama cvetanja. Pred nama je kritičan period u zaštiti jabuke od prouzrokovača bolesti.

ZEMLJIŠTA U ŠUMADIJI JAKO KISELA

 

Kragujevac, 16. april 2018.

Izvor: RTV

  • Zemljišta u Šumadiji su jako kisela pa imaju manji sadržaj organskih materija i fosfora. Zbog toga stručnjaci savetuju poljoprivrednike da redovno nose uzorak zemlje na analizu kako bi se uz primenu mera i unos potrebne količine mineralnih hraniva povećao kvalitet samog zemljišta. Kada je reč o stočarstvu poseban akcenat stručnjaci stavljaju na održavanje higijene u štalama jer većina gazdinstava u Šumadiji i dalje primenjuje vezani sistem držanja grla.

Preko 75 odsto zemljišta u Šumadiji je kiselo. Kiselo zemljište utiče na prinos, biljke ostaju gladne hranjivih materija pa je neophodno preduzeti i potrebne mere.

USVOJENA UREDBA O PODSTICAJIMA U ODGAJIVAČKOM PROGRAMU

 

Beograd, 16. april 2018.

Izvor: Dnevnik.rs   

  • Vlada Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u ovoj godini.

Ovim aktom se utvrđuje obim i vrsta mera kod velikih i sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i akvakulturi, obim sredstava za njeno sprvođenje, kao i način raspodele sredstava. Inače, novac je obezbeđen u budžetu Srbije za ovu godinu.

BEZ STAJSKOG ĐUBRIVA, SRPSKE NJIVE MOGU POSTATI NEPLODNE

 

Novi Sad, 16. april 2018.

Izvor: Dnevnik.rs

  • Pre skoro tri decenije iz ondašnje SFRJ izvoženo je 50.000 tona, od toga iz Srbije 30.000, bebi-bifa. Pre tri godine, 2015. izvezeno je samo 315, a 2016. tek nešto više od 400 , a lane 480 tona. No, to što nemamo više bebi-bifa ili stajskog đubriva da izvezemo koji se u EU i te kako traži i koja bi godišnje mogla da kupi čak oko devet tona, je manje zlo od onoga što se dešava s zemljištem u Srbiji.

Naime, Branislav Gulan, član Odbora SANU za selo tvrdi za “Dnevnik” da Srbiji, a posebno Vojvodini, preti velika opasnost od tajnog osiromašenja zemljišta, što može imati nesagledive posledice na celokupnu poljoprivrednu proizvodnju, a time nam može uzeti najjači adut iz ruke kada je reč o izvozu.

JAGODE OPET „NAJPRLJAVIJE” VOĆE

 

Beograd, 16. april 2018.

Izvor: Politika

  • Na listi poljoprivrednih proizvoda s najvećim količinama ostataka pesticida ove godine našli se i spanać, jabuke, grožđe, breskve, paradajz, celer, ali prvi put i ljuta paprika, saopštila Američka radna grupa za životnu sredinu

Jagode su ove godine ponovo prve na listi poljoprivrednih proizvoda s najvećom količinom ostataka pesticida. U samo jednom uzorku kontrole su pokazale ostatke čak 20 različitih pesticida, dok je više od 98 odsto uzoraka jagoda, spanaća, breskvi, nektarina, trešanja i jabuka bilo pozitivno na ostatke najmanje jednog pesticida, pokazalo je istraživanje Američke radne grupe za životnu sredinu, neprofitne nevladine organizacije koja ovakva istraživanja sprovodi od 2004. godine. Istraživanje inače obuhvata rangiranje 47 najpopularnijih vrsta voća i povrća u zavisnosti od kontaminacije pesticidima.

SRPSKE NJIVE JOŠ ČEKAJU DRONOVE

 

Beograd, 16. april 2018.

Izvor: Politika

Ka­da je kra­jem 2015. hr­vat­ski „Agro­kor” na­ja­vio da ob­u­ča­va far­me­re za upo­tre­bu dro­no­va i da na svo­jim plan­ta­ža­ma u „Be­lju” već uve­li­ko ko­ri­sti bes­pi­lot­ne le­te­li­ce za pre­ci­znu se­tvu bi­la je to sen­za­ci­ja ko­ju su pre­ne­li svi re­gi­o­nal­ni me­di­ji. 

I dok je Ivi­ca To­do­rić ta­da još išao u ko­rak sa vre­me­nom – ista 2015. pro­gla­še­na je svet­skom go­di­nom uspo­na dro­no­va u po­ljo­pri­vre­di – Sr­bi­ja i da­lje ka­ska u pri­me­ni ove sa­vre­me­ne i s aspek­ta is­pla­ti­vo­sti re­la­tiv­no jef­ti­ne teh­no­lo­gi­je u agra­ru.

OŽIVELA NAJVEĆA FARMA ŠUMADIJE

 

Mrčajevci, 16. april 2018.

Izvor: Politika

  • Kompanija „Tera produkt 61” puni tovilište u Mrčajevcima i već ima ugovoren izvoz govedine u Italiju, ali i Tursku po halal standardu

U naj­ve­ćoj far­mi Šu­ma­di­je po­no­vo se, po­sle osam go­di­na ti­ši­ne, ču­la sta­ra do­bra pe­sma – ri­ka no­vih sta­nov­ni­ka. To­vi­li­šte u Mr­ča­jev­ci­ma, ko­je je ne­kad bi­lo na svet­skom gla­su pri­mi­lo i 2010. ob­u­sta­vi­lo sva­ku de­lat­nost, oži­ve­lo je i pu­ni­će se iz da­na u dan.

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 10. aprila  do 13. aprila  2018.

Novi Sad, 13. april  2018.g.

Radoslav Pilja, direktor poslovnih operacija Produktne berze u Novom Sadu

PREGLED CENA ŽITARICA

 

13.04.2018.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 12.04.2018.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Dobra vest za ratare

 

KRENUO IZVOZ KUKURUZA U MOLDAVIJU

Novi Sad, 13. april 2018.

Kao što se i ranijih godina događalo, kukuruz se u ovo vreme više prodaje bez posrednika (berze, organizatora proizvodnje...), pa su i cene različite. Pre uskršnjih praznika kukuruz kupljen u gazdinstvima prodat je po 18,50-18,70 din/kg sa PDV, a pre dva dana preko Produktne berze u Novom Sadu zaključena je prodaja po 17,40 plus PDV.

POKRAJINA SUFINANSIRA NABAVKU PROTIVGRADNIH RAKETA

 

Novi Sad, 13. april 2018. 

Izvor: RTV

  • Sezona protivgradne zaštite počinje 15. aprila i traje do 15 oktobra.

U cilju zaštite useva i višegodišnjih zasada od elementarnih nepogoda, kao što je grad, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu u saradnji sa lokalnim samopravama sufinansira nabavku protivgradnih raketa.Za ovu godinu izdvojena su sredstva za te namene u iznosu do 20 miliona dinara.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA KRUŠAKA OD BAKTERIOZNE PLAMENJAČE (ERWINIA AMYLOVORA)

Novi Sad, 13. april 2018.

Na području Srbije, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, kruške se nalaze u različitim fazama razvoja. Sorte poput Karmen, Junske lepotice, Turandot su počele da cvetaju prošle nedelje i trenutno se nalaze u fazi punog cvetanja. Najzastupljenija sorta u našoj zemlji, Viljamovka, u zavisnosti od lokaliteta nalazi se u fazi od vidljivi cvetni pupoljci ali još uvek zatvoreni do faze prvi cvetovi otvoreni.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA OD MONILIOZE

Novi Sad, 13. april 2018.

Na području Srbije koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja.

U periodu cvetanja koštičavog voća može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica (Monilia laxa). Infekcija cveta se ostvaruje preko žiga tučka, a povoljni uslovi za ostvarenje infekcije i brzu pojavu bolesti su prisustvo padavina ili visoka relativna vlažnost vazduha (85%) i temperatura oko 20°C. Ukoliko je već ostvarena infekcija nemoguće je sprečiti razvoj simptoma primenom fungicida, te je neophodno sporovesti preventivne mere zaštite.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA ULJANE REPICE

Novi Sad, 13. april 2018.

Usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama razvoja cvasti.

Vizuelnim pregledom biljaka, registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

POLJSKI RADOVI PRETE BLATOM NA SAOBRAĆAJNICAMA

 

Novi Sad, 13. april 2018.

Izvor: RTV

  • Blato na putu može izazvati proklizavanje vozila kao i led zimi. Zato stručnjaci upozoravaju poljoprivrednike da očiste pneumatike na mehanizaciji nakon izlaska iz njiva na saobraćajnice, kao i da prekontrolišu svetlosnu signalizaciju.

Na njivama su sve intenzivniji poljski radovi. To tokom proleća može biti veliki problem na saobraćajnicama uz njive, upozorava stručnjak za mehanizaciju u Zadružnom savezu Vojvodine Petar Radić. On podseća i na neophodne druge provere mehanizacije.

MLEKARA "SUBOTICA", U NOVI POGON ULOŽENO VIŠE OD DVA MILIONA EVRA

 

Subotica, 13. april 2018.

Izvor: Dnevnik

  • „Mlekara "Subotica" je protekle godine uložila više od dva miliona evra u proizvodni pogon i obogatila ga najsavremenijom tehnologijom za preradu mleka, rekao je menadžer te kompanije Saša Džonlaga.

Džonlaga je novinare upoznao sa najsavremenijom tehnologijom prerade mleka, istakavši da je cilj investiranja Mlekare "Subotica" da jedna trećina ukupnih inesticija ide u proširenje kapaciteta, trećina u novu tehnologiju i trećina u bezbednost kvaliteta proizvoda.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

12.04.2018.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 11.04.2018.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА, ОПРЕМЕ И КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 26/18 од 5. априла 2018. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКA О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КРАВЕ ДОЈИЉЕ

- Објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 26/18 од 5. априла 2018. године

ŠEĆERANA U ŽABLJU NEĆE RADITI OVE SEZONE; PRERADA REPE U CRVENKI

 

Žabalj, 12. april 2018.

Izvor: Dnevnik

  • Fabrika šećera u Žablju ove jeseni neće prerađivati šećernu repu već će rod s ugovorenih 12.000 do 15.000 hektara prerađivati šećerana u Crvenki,  potvrdio je za “Dnevnik” portparol grčke kompanije Helenik šugar Hristos Aleksopulos.

Odluka je sada konačna, a razlog zašto neće raditi žabaljska šećerana je liberalizacija tržišta šećera, kazao je Aleksopulos.  Šećer je značajno pojeftinio, pa na Londonskoj berzi trenutno tona košta 347 dolara, što je znatno niža cena nego ranije, pa naša kompanija, koja je vlasnik dve srpske šećerane - u Žablju i u Crvenki, nema interes da prerađuje repu u obe fabrike sve dok se situacija na tržištu ne popravi.

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ AП ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 12. април 2018.

Аутор: проф. др Вељко Вукоје

У оквиру реализације пројекта, чији је носилац Пољопривредни факултет Нови Сад, а финансијер Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АПВ, извршена је упоредна анализа основних индикатора успеха привредних субјеката из агросектора који послују на територи АП Војводине.

Пољопривреда и прехрамбена индустрија (агросектор) представљају стратешке привредне гране у Републици Србији (РС), а посебно у АП Војводини (АПВ). Захваљујући врло респектабилним природним, техничко-технолошким и људским ресурсима којима располаже, агросектор АПВ последњих година показују значајно побољшање резултате, али су они још увек далеко од жељених и реално могућих. Даље унапређење и модернизација овог сектора представља један од приоритетних праваца развоја укупне привреде АПВ.

Perom i kamerom po Sremu

 

VINOGRADI „ZATEGNUTI”, VOĆNJACI PROCVETALI, PŠENICA KAO U BAJCI

Ruma/Sremska Mitrovica/Grabovo, 11. april 2018.

Poljoprivrednici sa oboda Fruške gore uveliko se pripremaju za setvene radove u kojima će kukuruz biti i najveća setva. Na ovom području gotovo da i nema neobrađenih njiva, a polja sa pšenicom izgledaju kao iz bajke.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

11.04.2018.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 10.04.2018.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Dr Goran Bekavac iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad poručuje

 

OPREZNO SA SETVOM KUKURUZA – ZEMLJIŠTE JE HLADNO

Novi Sad, 11. april 2018.

Pojedini ratari su krenuli sa setvom kukuruza, a ima i onih u Bačkoj koji pored setve šećerne repe seju još i suncokret i soju. Procene stručnjaka o tome da li odmah krenuti sa ubrzanom setvom kukuruza se razlikuju za samo par dana. O ovom obimnom poslu ratara dr Goran Bekavac, iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, za „AgroServis plus” kaže:

PREGLED CENA ŽITARICA

 

10.04.2018.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 05.04.2018.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA