Uredbe i konkursi

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

            Влада доноси

УРЕДБУ

О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ

И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2023. ГОДИНИ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 8/23

 од 3. фебруара 2023. године)

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“,бр.37/14и54/14-др.одлука,37/15,29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), чл. 11 и 22. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, брoj 54/2021 и 42/2022) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ“, број 54/2021 и 42/2022) и Правилником о спровођењу конкурса које расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: покрајински секретар) доноси

К О Н К У Р С

за доделу средстава за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години

Влада Републике Србије

 

На основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РСˮ, бр. 62/06, 65/08 –др. закон, 41/09, 112/15, 80/17и 95/18 – др. закон), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину (,,Службени гласник РС”, брoj110/21) члана 17. став 1.и члану 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14и 30/18 –др. закон),

            Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ,

УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЗА 2022. ГОДИНУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 88/22 од 5. августа 2022. године)

Влада Републике Србије

 

На основу члана 19. Закона о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16), члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), a у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМАЗА 2022. ГОДИНУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 30/22

 од 4. марта 2022. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 31. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П Р А В И Л Н И К

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО, ГОРИВО И СЕМЕ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 30/22

од 4. марта 2022. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон, 101/2016, 67/2021 – др. закон и 114/2021) и члана 9. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству („Службени гласник РС, број 48/2018,,23/2019, 78/2020 и 119/2021), расписује

Ј А В Н И  П О З И В

 ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ У 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ можете погледати у ПРИЛОГУ.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон, 101/2016, 67/2021 – др. закон и 114/2021) и члана 9. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура („Службени гласник РС, број 48/2018, 29/2019, 78/2020 и 119/2021), расписује

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ можете погледати у ПРИЛОГУ.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

            Министар пољопривреде, шумарства и водопривредедоноси

ПРАВИЛНИК

О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА

(објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 93 од 24. септембра 2021. године)

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

 

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

О КУПОВИНИ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ РОД 2021. ГОДИНЕ

Позив на информативну ИПАРД радионицу

 

Београд, 22.07.2021.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Одељење за управљање ИПАРД програмом и Управа за аграрна плаћања позивају заинтересована  привредна друштва и предузетнике, који се баве пружањем консултантских услуга, израдом пословних/бизнис планова, пројеката и техничке документације, да присуствују инфомативној радионици