Uredbe i konkursi

Влада Републике Србије

 

На основу члана 61а став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ДАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА КОРИШЋЕЊЕ У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ

(објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 69 од 9. јула 2021. године)

Уредбу погледајте у ПРИЛОГУ.

Република Србија

 

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину (,,Службени гласник РС”, бр. 149/20 и 40/21) члана 3. Закона о министарствима (,,Службени гласник РС”, бр. 128/20) и Уредбе Владе Републике Србије 05 број 110-5966/2021 од 24. јуна.2021. године

Министарство за бригу о селу

Расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

Текст Конкурса погледајте у ПРИЛОГУ.

Do 65 odsto povraćaja za podizanje višegodišnjih zasada voća i hmelja

 

Beograd, 29.04.2021.

Agroklub

  • Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

Јавни позив

за учешће на семинару „Гајење лековитог и зачинског биља“ и „Прерада лековитог и зачинског биља“

Јавни позив за учешће на семинару „Гајење лековитог и зачинског биља“ и „Прерада лековитог и зачинског биља“ , који се организује у оквиру пројекта „Унапређење предузетништва и могућности за запошљавање у прекограничном региону кроз пољоривредну праксу засновану на иновацијама – АГРИННО 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

- Тим за управљање Пројектом за конкурентну пољопривреду -

На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 23. Правилника о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду („Службени гасник РС, број 30/2021), објављује

П Р В И   

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА КОНКУРЕНТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ У 2021. ГОДИНИ

Јавни позив можете погледати у ПРИЛОГУ.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ ПРИКЉУЧНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА, ПОВРЋА (УКЉУЧУЈУЋИ И ПЕЧУРКЕ), НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021.ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Циљ конкурса јесте повећање обрадивих површина под опремом и системима за наводњавање у Аутономној Покрајини Војводини, као и заштита земљишта кроз спречавање развоја корова уз побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака.