- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Покрајински фонд за развој пољопривреде

                                                                                                                                                                             Република Србија                        ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА

Аутономна Покрајина Војводина       РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

                                                                                                    НОВИ САД

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2013. годину, Савет Фонда

расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових заштићених башта(пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2013. години         

        Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима.

          Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима -  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

       Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2,0% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

- максималан износ кредита 15.000 евра,

- Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,

- рок отплате 36 месеци,

- грејс период траје 12 месеци и укључује се у рок отплате, за време грејс периода  - обрачунава се интеркаларна камата,

- отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 5 рата),

      Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

      Приоритет у додели  кредита имаће учесници конкурса са предрачуном за израду готовог пластеника као и учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

      Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, општинским канцеларијамa, као и на сајту: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

    Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

- оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу (Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

- оригинал власничког листа за некретнине не старији од 15 дана, на који се може ставити хипотека у корист Фонда, у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита, (напомена;подносилац пријаве не мора бити и власник некретнине која ће се ставити под хипотеку) или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције;

- извод из регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном газдинству;

- уверење пореске управе о измирености накнаде за одводњавање, не старијe од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника некретнине и за сваког сувласника на некретини);

- фотокопија личне карте (за подносиоца пријаве, за власника некретнине и за сваког сувласника на некретини);

- процена вредности куће издате од стране овлашћеног проценитеља са фотографијaмa (уколико је предмет хипотеке стамбени објекат).

- кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

        Конкурс је отворен од 03. фебруара 2013. доискоришћења планираних средстава. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком " За конкурс"

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs