- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

 

 

Република Србија       ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА

Аутономна Покрајина Војводина    РАЗВОЈ  ПОЉОПРИВРЕДЕ

                                                                                                    НОВИ САД

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2013. годину, Савет Фонда

расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада

винове лозе и опреме у виноградарству у 2013. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита за подизање вишегодишњих засада винове лозе, набавку лозних калемова, стубова, жице и опреме у виноградарству.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима - физичким лицима са подручја АП Војводине.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2,0% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

o      максималан износ одобреног кредита 10.000,00 евра

o      Фонд неће одобравати износ мањи од 1.000,00 евра,

o      кредити за подизање вишегодишњих засада винове лозе одобравају се са грејс периодом у трајању од 36месеци, за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата,

o      кредити за куповину опреме у виноградарству одобравају се са грејс периодом у трајању од 12 месеци, за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата

o      рок отплате кредита 24месеци,

o      отплата ће се вршити у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 5рата).

Кредитираће се:

1.Фонд ће кредитирати  декларисане и сертификоване лозне калемова и ожиљене стандардне резнице.

2.Багремови,бетонски и метални стубови,

3.Поцинкована жица

4.Опрему у виноградарству –(судови, пресе, бурад итд.)

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу.

Пријаве се могу преузети у Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду,  општинским канцеларијама, као и на сајту: www. fondpolj. vojvodina. gov.rs.

Поредпопуњене пријаве,учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

·       оригинални предрачун са спецификацијом за набавку лозних калемова који ће издавати  добављачирегистровани за производњу и продају лозних калемова;

·       оригинални предрачун са спецификацијом за  набавку стубова, жице и опреме у виноградарству

*напомена: Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса;

·       оригинал власничког листа за некретнине не старији од 15 дана, на које се може ставити хипотека у корист Фонда у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита (напомена: подносилац пријаве не мора бити и власник некретнине која ће се ставити под хипотеку);или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције

·       извод из регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном газдинству;

·       уверење пореске управе о измирености накнаде за одводњавање, не старијeод 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника и за сваког сувласника на некретнини);

·       фотокопија личне карте (за подносиоца пријаве, за власника и за сваког сувласника на некретнини);

·       процена вредности непокретности издата од стране овлашћеног проценитеља са фотографијaмa, уколико је предмет хипотеке грађевински објекат.

·       Кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

Конкурс је отворен од 03. фебруара2013.  до 4. марта 2013. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом поднети на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком «За конкурс»

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда заразвој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs