- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2015. годину, Савет Фонда

расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2015. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку квалитетне телади за тов  у 2015 години.

 Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима -  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

- максималан износ кредита 15.000 евра,

- Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 5.000 евра,

- рок отплате 15 месеци,

- корисник кредита се обавезује да целокупан износ врати једнократно након истека кредита

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита  регистрованом добављачу квалитетне телади за тов коју буде одабрао учесник конкурса.

Пријаве се могу преузети у Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, општинским канцеларијама, као и на сајту:  www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

- оригинални предрачун регистрованог добављача квалитетне телади за тов исказаному динарском износу(Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

- оригинал власничког листа за пољопривредно земљиште не старији од 15дана, на који се може ставити хипотека у корист Фонда, у три пута већој вредности од одобрене вредности кредита, (напомена;подносилац пријаве не мора бити и власник пољопривредног земљишта која ће се ставити под хипотеку) или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције;

- извод из регистра пољопривредних газдинстава за 2014. годину – подаци о пољопривредном газдинству;

      - уверење пореске управе о измирености накнаде за одводњавање, на   старију од 30  дана (за подносиоца пријаве, за власника и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту)

- фотокопија личне карте (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

         - кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

Конкурс је отворен од 15. фебруара 2015. до16. марта 2015. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком " За конкурс"

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs