- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

 

 

Република Србија                                 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА

Аутономна Покрајина Војводина       РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

                                                                                                    НОВИ САД

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2013. годину, Савет Фонда

расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку пчелињих  ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2013. години

           Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство.

           Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2,0% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

- максималан износ  кредита  10.000 евра,

- минималан износ кредита 1.000 евра

- кредити за набавку пчелињих ројева и кошница одобравају се са грејс периодом од 24месеца (за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата)

- кредити за набавку опреме за пчеларство и камиона са приколицом регистрованом за пчеларење одобравају се са грејс периодом од 12 месеци (за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата)

- рок отплате кредита 18 месеци,

- отплата се врши у шестомесечним ануитетима;

           Корисник кредита је у обавези да након одобрења кредита достави Фонду атест возила од стране овлашћене установе, у року од 90 дана, од дана пуштења кредита у течај.

          Кредит ће бити реализован тако што ће Фондуплатитиизнос одобреног кредитадобављачу пчелињих ројева, кошница и опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

          Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача опреме за пчеларство.

          Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду,  општинским канцеларијама , као и на сајту: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

        Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

- оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу (Напомена: Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

- оригинал власничког листа за некретнине не старији од 15 дана, на који се може ставити хипотека у корист Фонда, у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита, (напомена; подносилац пријаве не мора бити и власник некретнине која ће се ставити под хипотеку) или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције;

- извод из регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству;

- уверење пореске управе о измирености накнаде за одводњавање, не старијe од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника некретнине и за сваког сувласника на некретини);

- фотокопија личне карте (за подносиоца пријаве, за власника некретнине и за сваког сувласника на некретини);

- процена вредности непокретности издата од стране овлашћеног проценитеља са         фотографијaмa, уколико је предмет хипотеке грађевински објекат;

- кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

        Конкурс је отворен од 03. фебруара 2013 до04. марта 2013.године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком " За конкурс"

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs