- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

 

 

Република Србија             ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА

Аутономна Покрајина Војводина       РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

                                                                                                    НОВИ САД

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2013. годину, Савет Фонда

расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових  система и опреме  за наводњавање у 2013. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичкими правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредитна средства се додељују за куповину нових система и опреме за наводњавање.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,0% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

- за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 9месеци (за време грејс периода не обрачунава се камата) и роком отплате 24 месеца, отплата се врши у шестомесечним ануитетима;

- за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи од 5.001 евра до 15.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 12месеци (за време грејс периода не обрачунава се камата) и роком отплате 30 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима.

Кредит ће бити реализован тако што ће Фондуплатитиизнос одобреног кредитадобављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача опреме за наводњавање и заступника страних фирми  са овлашћеним сервисом, као и учесници конкурса који до сада нису користили кредите Фонда.

Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, општинским канцеларијама, као и на сајту: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

- оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу као и доказ о заступништву и могућности сервисирања исте(Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

- оригинал власничког листа за некретнине не старији од 15дана,на који се може ставити хипотека у корист Фонда у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита;(напомена; подносилац пријаве не мора бити и власник некретнине која ће се ставити по хипотеку) или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције;

- извод из регистра пољопривредних газдинстава–подаци о пољопривредном газдинству

- уверење пореске управе о измиренoсти накнаде за одводњавање, нeстаријeод 30 дана (за подносиоца пријаве,за власника и за сваког сувласника на некретнини)

- фотокопија личне карте ( за подносиоца пријаве,за власника и за сваког сувласника на некретнини)

- процена вредности куће издата од стране овлашћеног проценитеља са фотографијaмa (уколико је предмет хипотеке стамбени објекат).

- Kредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

        Конкурс је отворен од 03. фебруара 2013. до искоришћења планираних средстава. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком " За конкурс"

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs