- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

 

 

Република Србија          ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА

Аутономна Покрајина Војводина       РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

                                                                                                    НОВИ САД

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2013. годину, Савет Фонда

расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне)   у пољопривреди у 2013. години

            Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених занабавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне).            

            Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

          Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2,0% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

o      Кредитираће се набавка погонске и прикључне механизације

o      Максималан износ кредита 20.000 евра

o      Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,

o      За погонске машине грејс период у трајању од 6 месеци уз учешће од 20%, за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата,

o      За прикључне машине грејс период у трајању од од 6 месеци, без учешћа, за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата,

o      рок отплате кредита 48 месеци,

o      отплата ће се вршити у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 9 рата).

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонду платити износ одобреног кредита добављачу механизације коју буде одабрао учесник конкурса.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача механизације и заступника страних фирми  са овлашћеним сервисом.

Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, општинским канцеларијама, као и на сајту: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:

- оригинални предрачун са спецификацијом механизације исказаном у динарском износу као и доказ о заступништву и могућности сервисирања исте(Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

- оригинал власничког листа за некретнине не старији од 15дана,на који се може ставити хипотека у корист Фонда у један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита;(напомена; подносилац пријаве не мора бити и власник некретнине која ће се ставити под хипотеку) или у случају банкарске гаранције писмо о намерама издавања гаранције;

- као инструмент обезбеђења код погонских машина може бити и сама машина која је предмет куповине

- извод из регитстра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном газдинству;

- уверење пореске управе о измиренсоти накнаде за одводњавање, на старијeод 30 дана (за подносиоца пријаве,за власника и за сваког сувласника на некретнини)

- фотокопија личне карте ( за подносиоца пријаве,за власника и за сваког сувласника на некретнини)

- процена вредности куће издата од стране овлашћеног проценитеља са фотографијaмa(уколико је предмет хипотеке стамбени објекат).

- Кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

        Конкурс је отворен од 03.фебруара 2013. године до 04.марта 2013.године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком " За конкурс"

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs