Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“,бр.37/14и54/14-др.одлука,37/15,29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), чл. 11 и 22. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, брoj 54/2021 и 42/2022) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ“, број 54/2021 и 42/2022) и Правилником о спровођењу конкурса које расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: покрајински секретар) доноси

К О Н К У Р С

за доделу средстава за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години

Конкурс можете погледати у ПРИЛОГУ.

DodatakVeličina
Konkurs-tehnicko-tehnoloski.doc89.5 KB