- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

POTSETNIK ZA KORIŠĆENJE UREDBI

 

Novi Sad, 21.06.2011.g.

 

Naša redakcija sačinila je potsetnik o korišćenju uredbi Ministarstva poljoprivrede kojima se reguliše trošenje Agrarnog budžeta za 2011. godinu. Korisnici „AgroServisa” i čitaoci lista „Moje Gazdinstvo” svakodnevno nam se obraćaju sa pitanjima o proceduri i uslovima prijavljivanja.

Ministarstvo poljoprivrede za ove potrebe je odvojilo i dva telefona i poljoprivrednici se mogu javiti na brojeve 011/260-79-60 i 011/260-79-61.

U najnovijem izdanju lista „Moje Gazdinstvo” broj 61 objavićemo skoro sve usvojene uredbe.

List se dostavlja samo pretplatnicima.

 

U R E D B A

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE REPROMATERIJALA

ZA RATARSKU I POVRTARSKU PROIZVODNJU

U 2011. GODINI

POČETAK

 PRIJAVE

Zahtev se podnosi istovremeno za regresiranje svih vrsta repromaterijala ili sukcesivno za pojedine vrste repromaterijala, i to:

1) od 1. jula do 31. jula 2011. godine nosioci koji su doprinos iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe platili do 15. juna 2011. godine;

2) od 1. septembra do 30. septembra 2011. godine nosioci koji su doprinos iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe platili do 19. avgusta 2011. godine.

 

KOME SE JAVLJA REGISTROVANO GAZDINSTVO

Ministarstvu finansija – Uprava za trezor

PRAVO NA  DOBIJANJE PODSTICAJA

Pravo na regresiranje repromaterijala ima fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, kao i  da ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod PIO*

ČLAN U KOME SE NAVODE USLOVI PRIJAVE

Članovi 2, 3, 4 i 6

 

 

U R E D B A

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ STOČARSTVA

U 2011. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE

 

POČETAK

 PRIJAVE

Od 31. maja 2011.

KOME SE JAVLJA REGISTROVANO GAZDINSTVO

Poslovnoj banci**

PRAVO NA  DOBIJANJE PODSTICAJA

Pravo na kreditnu podršku za razvoj stočarstva pod uslovima utvrđenim Uredbom imaju:

1) fizičko lice;

2) preduzetnik;

3) pravno lice.

 

ČLAN U KOME SE NAVODE USLOVI PRIJAVE

Program,

tačka 2 i 3

 

 

U R E D B A

O IZMENAMA UREDBE O PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA

KAMATNE STOPE U 2011. GODINI

 

POČETAK

 PRIJAVE

PRIJAVE U TOKU, do 1. novembra 2011.

KOME SE JAVLJA REGISTROVANO GAZDINSTVO

Poslovnoj banci**

PRAVO NA  DOBIJANJE PODSTICAJA

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovom uredbom imaju:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, osim fizičkog lica koje je privremeni nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravno lice.

 

ČLAN U KOME SE NAVODE USLOVI PRIJAVE

Članovi 3, 4, 6 i 11

 

U R E D B A

O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE

PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA

ZA 2011. GODINU

 

POČETAK

 PRIJAVE

PRIJAVE U TOKU, do 31. jula 2011.

KOME SE JAVLJA REGISTROVANO GAZDINSTVO

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja - Šabac

PRAVO NA  DOBIJANJE PODSTICAJA

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

1) fizička lica – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava (registrovana i prijavljena u PIO***);

2) preduzetnici;

3) privredna društva koja su razvrstana kao mala pravna lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija;

4) zemljoradničke zadruge;

5) naučnoistaživačke organizacije, škole, zadužbine, manastiri i crkve.

 

ČLAN U KOME SE NAVODE USLOVI PRIJAVE

Članovi 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 13

 

 

 

U R E D B A

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA INVESTICIONA

ULAGANJA U POLJOPRIVREDNE OBJEKTE U 2011. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE

 

POČETAK

 PRIJAVE

Od 31. maja 2011.

KOME SE JAVLJA REGISTROVANO GAZDINSTVO

Poslovnoj banci**

PRAVO NA  DOBIJANJE PODSTICAJA

Pravo na kreditnu podršku za poljoprivredne objekte pod uslovima utvrđenim Uredbom imaju:

1) fizičko lice;

2) preduzetnik;

3) pravno lice.

 

ČLAN U KOME SE NAVODE USLOVI PRIJAVE

Program,

tačka 2

 

 

 

U R E D B A

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA INVESTICIONA

ULAGANJA U POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU I OPREMU U 2011.

GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE

 

POČETAK

 PRIJAVE

Od 31. maja 2011.

KOME SE JAVLJA REGISTROVANO GAZDINSTVO

Poslovnoj banci**

PRAVO NA  DOBIJANJE PODSTICAJA

Pravo na kreditnu podršku imaju:

1) fizičko lice;

2) preduzetnik;

3) pravno lice.

 

ČLAN U KOME SE NAVODE USLOVI PRIJAVE

Program,

tačka 2

 

 

U R E D B A

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ RATARSTVA,

VOĆARSTVA, VINOGRADARSTVA I POVRTARSTVA U 2011. GODINI

KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE

 

POČETAK

 PRIJAVE

Od 31. maja 2011.

KOME SE JAVLJA REGISTROVANO GAZDINSTVO

Poslovnoj banci**

PRAVO NA  DOBIJANJE PODSTICAJA

Pravo na kreditnu podršku za razvoj biljne proizvodnje pod uslovima utvrđenim Uredbom imaju:

1) fizičko lice;

2) preduzetnik;

3) pravno lice.

 

ČLAN U KOME SE NAVODE USLOVI PRIJAVE

Program,

tačka 2

 

U R E D B A

O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA GENETSKO

UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2011. GODINI

 

POČETAK

 PRIJAVE

Za kvalitetne priplodne prvotelke 1) za treći kvartal (1. jul - 30. septembar 2011. godine) - od 1. oktobra do 15. oktobra 2011. godine;

2) za četvrti kvartal (1. oktobar - 31. decembar 2011. godine) - od 1. januara do 15. januara 2012. godine.

 

Za kvalitetne priplodne krave, ovce, koze i krmače najkasnije do 15. jula 2011. godine.

KOME SE JAVLJA REGISTROVANO GAZDINSTVO

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja

PRAVO NA  DOBIJANJE PODSTICAJA

Fizičko lice ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava sa aktivnim statusom i prijavljeno u PIO****

ČLAN U KOME SE NAVODE USLOVI PRIJAVE

Članovi 2, 3,6, 7, 8, 9 i 10

 

 

U R E D B A

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE

ZA MLEKO ZA 2011. GODINU

 

POČETAK

 PRIJAVE

Korisnik premije ostvaruje premiju preko pravnih lica i preduzetnika koji se bave preradom mleka.

Zahtevi se podnose kvartalno, i to:

1) za prvi kvartal (1. januar - 31. mart 2011. godine) - od 1. aprila do 15. aprila 2011. godine;

2) za drugi kvartal (1. april - 30. jun 2011. godine) - od 1. jula do 15. jula 2011. godine;

3) za treći kvartal (1. jul - 30. septembar 2011. godine) - od 1. oktobra do 15. oktobra 2011. godine;

4) za četvrti kvartal (1. oktobar - 31. decembar 2011. godine) - od 1. januara do 15. januara 2012. godine.

 

KOME SE JAVLJA REGISTROVANO GAZDINSTVO

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja

PRAVO NA  DOBIJANJE PODSTICAJA

Pravno lice, fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava i fizičko lice nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava - registrovano

ČLAN U KOME SE NAVODE USLOVI PRIJAVE

Članovi 2, 3, 4, 6 i 7

 

U R E D B A

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE OSIGURANJA ŽIVOTINJA, USEVA I PLODOVA U 2011. GODINI

 

POČETAK

 PRIJAVE

Od 15. juna do 31. oktobra 2011.

KOME SE JAVLJA REGISTROVANO GAZDINSTVO

Ministarstvu finansija – Uprava za trezor

PRAVO NA  DOBIJANJE PODSTICAJA

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva - registrovano

ČLAN U KOME SE NAVODE USLOVI PRIJAVE

Članovi 2, 3, 4 i 5

 

 

 

U R E D B A

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJETROŠKOVA SKLADIŠTENJA PŠENICE,KUKURUZAIZAMRZNUTE MALINE, RODA 2011. GODINE U JAVNASKLADIŠTA

 

POČETAK

 PRIJAVE

Od 15. septembra 2011. do 31. maja 2012.

KOME SE JAVLJA REGISTROVANO GAZDINSTVO

Ministarstvu finansija – Uprava za trezor

PRAVO NA  DOBIJANJE PODSTICAJA

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva – registrovano i prijavljeno u PIO

ČLAN U KOME SE NAVODE USLOVI PRIJAVE

Članovi 2, 3 i 4

 

* ne primenjuju se na fizičko lice - nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: nosilac) koje od 31. decembra 2009. godine ima prebivalište i površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju do 5 ha, na teritoriji opštine koja pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

 

**ugovor, u vezi sa sprovođenjem Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini,sa Ministarstvom su zaključile: AGROBANKA A.D, CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D, HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D, KOMERCIJALNA BANKA A.D, POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D, i SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. 

 

*** izuzetno, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstva koja nemaju utvrđeno svojstvo osiguranika kod Fonda, ako podsticajna sredstva koriste za proizvodne zasade površine do jednog hektara. 

 

**** pravo na korišćenje podsticaja ima i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji nema utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda ako:

1) na dan 31. decembra 2009. godine i nadalje ima prebivalište na teritoriji opštine, odnosno grada koji pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

2) je podneo zahtev za grla koja drži i uzgaja na gazdinstvu sa teritorije opštine, odnosno grada koji pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.