- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

У Р Е Д Б A О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ПОДСТИЦАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПУТЕМ КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНЕ СТO

 

У Р Е Д Б A

О ПОДСТИЦАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПУТЕМ КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНЕ СТОПЕ У 2011. ГОДИНИ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 33/11 од 17. маја 2011. године, а Уредба о изменама - објављена у „Сл. Гласнику“ број 38/11 од 31. маја 2011. године)

 

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се обим, општи услови и начин остваривања права на кредитну подршку кроз субвенционисање дела каматне стопе коју банке наплаћују корисницима кредита (у даљем тексту: кредитна подршка), као и корисници кредитне подршке у 2011. години.

 

Члан 2.

Средства за спровођење ове уредбе за 2011. годину обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10) до износа одређеног посебним актом Владе.

Средства за реализацију мера из ове уредбе обезбеђују се за наредне године буџетом Републике Србије у зависности од расположивих средстава у буџету и из средстава Фонда за подстицање развоја пољопривредне производње у Републици по основу отплата кредита.

 

Члан 3.

Кредитна подршка користи се за развој сточарства, за развој ратарства, воћарства, виноградарства и повртарства, за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему и за инвестициона улагања у пољопривредне објекте под општим условима прописаним овом уредбом и посебним условима утврђеним програмима које доноси Влада (у даљем тексту: програми).

Кредитна подршка може се користити под условима из ове уредбе и за рефинансирање краткорочних кредита одобрених на основу Уредбе о утврђивању Програма мера за субвенционисање камате за краткорочно кредитирање пољопривредне производње у 2010. години („Службени гласник РС”, бр. 6/10 и 20/10).

 

Члан 4.

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овом уредбом имају:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, осим физичког лица које је привремени носилац пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице.

Лица из става 1. овог члана имају право на коришћење кредитне подршке ако:

1) су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10 и 22/11) и налазе се у активном статусу;

2) су измирила доспеле обавезе по основу кредита одобрених по Уредби о утврђивању Програма мера за подстицање развоја пољопривредне производње за 2004. годину („Службени гласник РС”, бр. 45/04, 70/04 и 83/04), Уредби о утврђивању Програма мера за подстицање развоја пољопривредне производње за 2005. годину („Службени гласник РС“, бр. 139/04, 10/05, 51/05 и 60/05), Уредби о утврђивању Програма мера за подстицање развоја пољопривредне производње за 2006. годину („Службени гласник РС”, број 3/06), Уредби о утврђивању Програма мера за подстицање развоја пољопривредне производње за 2007. годину („Службени гласник РС”, бр. 73/07 и 113/07), Уредби о утврђивању Програма мера за кредитирање пољопривредне производње у 2009. години („Службени гласник РС”, бр. 18/09, 21/09, 43/09 и 77/09) и Уредби о утврђивању Програма мера за дугорочно кредитирање пољопривредне производње у 2010. и 2011. години („Службени гласник РС”, бр. 6/10 и 15/10);

3) испуњавају посебне услове и за одређене намене утврђене програмима, ако је корисник предузетник или правно лице.

 

Члан 5.

Мере утврђене овом уредбом спроводи Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) преко Управе за аграрна плаћања, Министарства финансија – Управе за трезор, банака које прихвате услове кредитирања прописане овом уредбом и код којих корисници имају отворене наменске текуће рачуне и друштава за осигурање.

Међусобна права и обавезе субјеката из става 1. овог члана уређују се уговором који закључују министар надлежан за послове пољопривреде са овлашћеним лицима Министарства финансија – Управе за трезор, банака и друштава за осигурање.

 

Члан 6.

Ради коришћења кредита у складу са овом уредбом лица из члана 4. став 1. ове уредбе подносе банци писани захтев за одобрење кредита чији се део каматне стопе субвенционише на основу ове уредбе (у даљем тексту: кредит) и пратећу документацију прописану програмима.

Захтевом за одобрење кредита (у даљем тексту: захтев) може бити обухваћен већи број намена из члана 3. ове уредбе.

Укупно одобрени износ кредита по кориснику кредита (у даљем тексту: корисник) не може бити већи од 5.000.000 динара, а ако је корисник кредита земљорадничка задруга, укупно одобрени износ кредита по кориснику кредита – земљорадничкој задрузи не може бити већи од 15.000.000 динара.

Ако је кориснику на основу захтева одобрен кредит мањи од 5.000.000 динара, корисник има право да поднесе нови захтев за одобравање новог кредита за разлику до лимита од 5.000.000 динара, односно за разлику до лимита од 15.000.000 динара ако је корисник земљорадничка задруга.

Ограничење из ст. 3. и 4. овог члана примењује се и када корисник поднесе и захтев за рефинансирање раније одобреног кредита из члана 3. став 2. ове уредбе.

За остваривање права на кредитну подршку из члана 3. став 2. ове уредбе, лица из члана 4. став 1. ове уредбе уз захтев подносе банци документацију којом се доказује неизмирени део кредита одобреног по основу Уредбе о утврђивању Програма мера за субвенционисање камате за краткорочно кредитирање пољопривредне производње у 2010. години („Службени гласник РС”, бр. 6/10 и 20/10).

Захтеви се подносе банци до 1. новембра 2011. године.

 

Члан 7.

По поднетом захтеву банка и подносилац захтева парафирају образац уговора о кредиту.

Банка доставља Министарству парафирани образац уговора о кредиту са захтевом и поднетом документацијом уз захтев.

Министарство и Министарство финансија – Управа за трезор утврђују испуњеност услова прописаних овом уредбом и програмима и о томе обавештавају банку.

 

Члан 8.

По пријему обавештења из члана 7. став 3. ове уредбе банка и подносилац захтева закључују уговор о кредиту под следећим условима:

1) да рок отплате кредита буде највише три године;

2) да се кредит одобрава и исплаћује у динарима;

3) да ефективна каматна стопа на годишњем нивоу не може бити већа од референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за два процентна поена, осим за кредите са роком отплате до једне године код којих ефективна каматна стопа на годишњем нивоу не може бити већа од референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за три процентна поена;

4) да корисник плаћа фиксну каматну стопу на неотплаћени део кредита од 8% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита;

5) да банка врши наплату кредита у месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима, у складу са планом отплате који чини саставни део уговора о кредиту;

6) да на захтев корисника кредита чији је рок отплате три године, банка одобрава одложени рок враћања главнице до једне године који се укључује у рок отплате кредита.

 

Члан 9.

Министарство уплаћује банци средства на име дела каматне стопе за прву годину отплате кредита у року од 30 дана од дана пријема обавештења од банке о закљученом уговору о кредиту са корисником.

За наредне године отплате кредита, Министарство уплаћује банци средства на име дела камате на неотплаћени део кредита за годину на коју се камата односи, у року од 30 дана од дана истека претходне године отплате кредита.

Средства из ст. 1. и 2. овог члана Министарство уплаћује у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за:

1) два процентна поена и умањене за осам процентних поена - за кредите са роком отплате од једне до три године;

2) три процентна поена и умањене за осам процентних поена - за кредите са роком отплате до једне године.

 

Члан 10.

На захтев корисника банка може одобрити превремену отплату кредита без права на накнаду трошкова превремене отплате.

У случају из става 1. овог члана банка:

1) у року од пет радних дана од дана одобрења о томе обавештава Министарство;

2) врши повраћај средстава које је Министарство уплатило на име преосталог дела субвенционисане камате за годину када је одобрена превремена отплата кредита на рачун Министарства.

 

Члан 11.

Јемац кредита може бити правно лице са седиштем у Републици Србији, које има потписан уговор о пословној сарадњи са подносиоцем захтева.

Јемац кредита може бити само оно правно лице које је у 2010. години остварило позитиван резултат пословања и има измирене све обавезе према управи јавних прихода закључно са месецом који претходи месецу подношења захтева корисника за кредит за који се даје јемство.

Ако није обезбеђен на начин из става 1. oвог члана, кредит се обезбеђује у складу са пословном политиком банке.

 

Члан 12.

Корисник је у случајевима, на начин и под условима предвиђеним програмима дужан да закључи полису осигурања предмета кредита са друштвима за осигурање која прихвате осигурања утврђена програмима.

Министарство друштву за осигурање из става 1. овог члана плаћа 100% износа премије осигурања у року од 30 дана од дана пријема спецификације о закљученим полисама.

Друштво за осигурање полису осигурања винкулира у корист банке са којом је корисник закључио уговор о кредиту након извршеног плаћања по полиси осигурања предмета кредита.

 

Члан 13.

Ако се утврди да кредит није наменски искоришћен или је делимично наменски искоришћен проглашава се доспелим тако што се целокупна главница, припадајућа редовна камата и затезна камата која је обрачуната у складу са пословном политиком банке за цео период коришћења кредита наплаћују од корисника укључујући цео износ субвенционисан од стране Министарства са обрачунатом затезном каматом у складу са пословном политиком банке.

После наплате укупног дуга од корисника банка преноси Министарству укупан износ камате који је субвенционисан заједно са затезном каматом обрачунатом у складу са пословном политиком банке.

 

Члан 14.

Коришћење средстава обезбеђених за намене предвиђене овом уредбом врши се у складу са динамиком подношења захтева, до износа средстава одређених посебним актом Владе којим се утврђује расподела и коришћење средстава за те намене.

 

Члан 15.

Захтеви који су поднети у складу са Уредбом о утврђивању Програма мера за дугорочно кредитирање пољопривредне производње у 2010. и 2011. години („Службени гласник РС”, бр. 6/10 и 15/10) и Уредбом о утврђивању Програма мера за дугорочно кредитирање пољопривредне производње преко банака у сарадњи са јединицама локалне самоуправе у 2010. и 2011. години („Службени гласник РС”, број 11/10), а који нису решени до дана ступања на снагу ове уредбе, решаваће се у складу са овом уредбом.

 

Члан 16.

Народна банка Србије обавља послове у вези са администрирањем кредита.

 

Члан 17.

Надзор над спровођењем ове уредбе врши Министарство у складу са законом.

 

Члан 18.

Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе Уредба о утврђивању Програма мера за дугорочно кредитирање пољопривредне производње у 2010. и 2011. години („Службени гласник РС”, бр. 6/10 и 15/10) и Уредба о утврђивању Програма мера за дугорочно кредитирање пољопривредне производње преко банака у сарадњи са јединицама локалне самоуправе у 2010. и 2011. години („Службени гласник РС”, број 11/10).

 

Члан 19.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број: 110-3684/2011

У Београду, 13. маја 2011. године

 

В Л А Д А

 

ПРВИ ПОTПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ -

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ