- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

U R E D B A O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA JESENJE RADOVE U POLJOPRIVREDI U 2012. G

 

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

(„Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike

Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1.

Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07,

65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE

DIZEL GORIVA ZA JESENJE RADOVE U POLJOPRIVREDI

U 2012. GODINI

- Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 85/12-

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za

regresiranje dizel goriva, i to: dizel goriva D-2, odnosno evrodizela za

jesenje radove u poljoprivredi u 2012. godini.

Sredstva za regresiranje iz stava 1. ovog člana ne odnose se na pašnjake,

ribnjake, bare i drugo neplodno zemljište.

Maloprodajna cena dizel goriva D-2, odnosno evrodizela iz stava 1. ovog

člana regresira se u visini od 23,00 dinara po litru, u visini refakcije u

skladu sa propisom kojim se uređuju akcize, kao i u visini popusta koji

odobrava distributer dizel goriva koji je ovlašćen za distribuciju dizel

goriva (u daljem tekstu: ovlašćeni distributer) na osnovu sprovedenog javnog

poziva.

Član 2.

Prodaju dizel goriva D-2, odnosno evrodizela iz člana 1. ove uredbe,

obavljaće ovlašćeni distributer izabran putem javnog poziva koji raspisuje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna

plaćanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ovlašćeni distributer, u smislu ove uredbe, jeste lice koje je

registrovano kod Agencije za privredne registre i bavi se prodajom na malo

derivata nafte.

Ovlašćeni distributer prilikom prodaje na malo dizel goriva D-2,

odnosno evrodizela iz člana 1. ove uredbe, koja se obavlja u periodu od 15.

septembra do 15. novembra 2012. godine, izdaje fiskalni isečak u dva primerka i

na poleđini tih isečaka dužan je da upiše broj poljoprivrednog gazdinstva i

overi pečatom i potpisom.

Član 3.

Izbor ovlašćenog distributera iz člana 2. ove uredbe vrši se na

osnovu najvišeg iznosa ponuđenog popusta u odnosu na maloprodajnu cenu

dizel goriva D-2 i na osnovu najvišeg iznosa ponuđenog popusta u odnosu na

odredivu maloprodajnu cenu evrodizela, pod uslovom da može da obezbedi

distribuciju na celoj teritoriji Republike Srbije, na način utvrđen javnim

pozivom.

Ministarstvo zaključuje ugovor sa izabranim ovlašćenim distributerom

kojim se bliže regulišu međusobna prava i obaveze.

Član 4.

Pravo na regresiranje dizel goriva D-2, odnosno evrodizela (u daljem

tekstu: dizel gorivo) ima fizičko lice-nosilac porodičnog poljoprivrednog

gazdinstva (u daljem tekstu: fizičko lice) upisano u Registar

poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa

Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih

gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga,

dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podatka, kao i

uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik

RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u daljem tekstu: Pravilnik)

i nalazi se u aktivnom statusu, u količini od 40 litara po hektaru

prijavljenog obradivog zemljišta, u skladu sa Pravilnikom na dan 9. aprila

2012. godine.

Član 5.

Zahtev za ostvarivanje prava za regresiranje dizel goriva podnosi se u

dva primerka Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor (u daljem

tekstu: Uprava) najkasnije do 22. novembra 2012. godine na Obrascu – Zahtev za

regresiranje dizel goriva za jesenje radove u 2012. godini (u daljem tekstu: zahtev), koji

je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ako fizičko lice podnosi zahtev za evrodizel dužno je da uz zahtev

dostavi fotokopiju saobraćajne knjižice (dozvole) na svoje ime, odnosno

fotokopiju ugovora o korišćenju mašine sa fotokopijom saobraćajne

knjižice (dozvole) za tu mašinu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se i original fiskalnog isečka

izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase na čijoj poleđini je

ovlašćeni distributer koji ga je izdao upisao broj poljoprivrednog

gazdinstva i overio ga pečatom i potpisom.

Fizičko lice može podneti zahtev na osnovu ove uredbe samo jedanput.

Prilikom prijema zahteva, zaposleni u Upravi upisuje na oba primerka

zahteva datum i vreme prijema zahteva, overava ih potpisom i jedan primerak

zahteva vraća podnosiocu zahteva kao dokaz da je zahtev primljen.

Član 6.

Uprava, posle upoređivanja podataka iz zahteva i podataka iz fiskalnog

isečka sa podacima o prijavljenim površinama iz člana 4. ove uredbe, izdaje

rešenje o ostvarivanju prava na regresirano dizel gorivo i ispostavlja nalog

za prenos sredstava po osnovu regresiranja na namenski račun poljoprivrednog

gazdinstva kod poslovne banke.

Član 7.

Uprava vodi evidenciju o licima iz člana 4. ove uredbe, količini dizel

goriva i isplaćenom iznosu sredstava po osnovu prava na regresiranje dizel

goriva i o tome obaveštava ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 8.

Isplata sredstava ostvarenih po osnovu prava na regresiranje dizel

goriva vrši se prema redosledu podnošenja zahteva do iznosa određenog

posebnim aktom Vlade.

Član 9.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj

ovlašćeni distributer - pravno lice ako odbije da popuni fiskalni isečak

suprotno uslovima iz člana 2. stav 3. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz

stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz

stava 1. ovog člana ovlašćeni distributer - preduzetnik.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj

fizičko lice-nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako ne obavi

jesenje radove na površinama navedenim u Registru u skladu sa podnetim

zahtevom.

Član 10.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja ministarstvo nadležno za

poslove poljoprivrede.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

„Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

U Beogradu,2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

CELOKUPAN TEKST UREDBE MOŽETE PREUZETI OVDE