- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

U R E D B A O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA RATARSKU PROIZVODNJU I PROIZVODNJU KROMPIRA U 2012. GODINI

 

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

(„Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za

2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o

Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11,

68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA

RATARSKU PROIZVODNJU I PROIZVODNJU KROMPIRA U 2012. GODINI

(Uredba je objavljena u ,, Službenom glasniku RS“ broj 85/12)

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja subvencija za

ratarsku proizvodnju i proizvodnju krompira u 2012. godini (u daljem tekstu:

subvencija).

Član 2.

Pravo na korišćenje subvencije ima fizičko lice, nosilac

porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: korisnik subvencije)

pod uslovom da je:

1) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim

statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra

poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i

priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o

uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”,

br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 - u daljem tekstu: Pravilnik);

2) na dan 9. aprila 2012. godine imalo prijavljene površine pod

odgovarajućom grupom poljoprivrednih kultura, u skladu sa Pravilnikom.

Član 3.

Korisnik subvencije ima pravo na subvenciju u iznosu od 6.420

dinara po hektaru prijavljene površine u skladu sa Pravilnikom umanjenu za

iznos avansa ostvarenog po osnovu Uredbe o uslovima i načinu korišćenja

premije za proizvodnju žitarica i krompira („Službeni glasnik RS”, br. 23/12,

31/12, 35/12-ispravka i 37/12-ispravka), Uredbe o uslovima i načinu korišćenja

premije za proizvodnju krmnog bilja u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br.

31/12 i 37/12-ispravka), Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za

industrijsko bilje („Službeni glasnik RS”, br. 23/12, 31/12 i 37/12-ispravka) i

Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu

(„Službeni glasnik RS”, br. 23/12 i 31/12).

Član 4.

Korisnik subvencije podnosi zahtev za korišćenje subvencije

Ministarstvu finansija i privrede - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava)

do 1. decembra 2012. godine na obrascu - Zahtev za isplatu subvencije za ratarsku

proizvodnju i proizvodnju krompira u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu

uredbu i čini njen sastavni deo.

Uprava isplaćuje subvenciju po prijemu zahteva iz stava 1. ovog

člana, a nakon provere podataka o ispunjenosti uslova iz ove uredbe i po odbitku

iznosa primljenog na ime avansa.

Član 5.

Subvencije se isplaćuju prema redosledu podnošenja zahteva do

iznosa sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

Član 6.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj

fizičko lice iz člana 2. ove uredbe, ako ostvari pravo na subvenciju na osnovu

netačnih podataka.

Član 7.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za

poslove poljoprivrede.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o

uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira

(„Službeni glasnik RS”, br. 23/12, 31/12, 35/12-ispravka i 37/12-ispravka),

Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju krmnog bilja u

2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 31/12 i 37/12-ispravka), Uredba o

uslovima i načinu korišćenja premije za industrijsko bilje („Službeni glasnik

RS”, br. 23/12, 31/12 i 37/12-ispravka) i Uredba o uslovima i načinu korišćenja

premije za proizvodnju duvana u listu („Službeni glasnik RS”, br. 23/12 i 31/12)

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

U Beogradu, avgusta 2012. godine

VLADA

PREDSEDNIK

 

CELOKUPAN TEKST UREDBE MOŽETE PREUZETI OVDE