- TRŽIŠTE - /29.05.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.90 din/kg , pšenica 19.60 din/kg , soja 42.00 din/kg ; /29.05.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.65 din/kg , pšenica 20.02 din/kg , soja 32.97 din/kg ; /29.05.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.64 din/kg , pšenica 17.12 din/kg , soja 31.21 din/kg ; /29.05.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.70 din/kg , pšenica 22.02 din/kg , soja - ;

У Р Е Д Б A О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ У 2011. ГОДИНИ

 

На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету Републике Србије зa 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ У 2011. ГОДИНИ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНЕ СТОПЕ

Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 38/11 од 31. маја 2011.године

Овом уредбом утврђујe се Програм кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему у 2011. години кроз субвенционисање дела каматне стопе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Комплетан текст Уредбе налази се у додатку.

DodatakVeličina
UREDBA_mehanizacija.pdf67.55 KB