У Р Е Д Б A О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА РАЗВОЈ РАТАРСТВА, ВОЋАРСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА И ПОВРТАРСТВА У 2011. ГОДИНИ

 

На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету Републике Србије зa 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА РАЗВОЈ РАТАРСТВА, ВОЋАРСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА И ПОВРТАРСТВА У 2011. ГОДИНИ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНЕ СТОПЕ

Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 38/11 од 31. маја 2011.године

Овом уредбом утврђује се Програм кредитне подршке за развој ратарства, воћарства, виноградарства и повртарства у 2011. години кроз субвенционисање дела каматне стопе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Комплетан текст Уредбе налази се у додатку.

DodatakVeličina
UREDBA RATARSTVO VOĆARSTVO KAMATNA STOPA.pdf60.19 KB