- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Uredba o kreditnim podrškama

 

ŠANSA ZA OPORAVAK ZADRUGA

Beograd, 12. mart 2012.

  

Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, usvojila je Uredbu o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini za programe investicionih ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, programe razvoja ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, kao i za programe investicionih ulaganja u poljoprivredne objekte u cilju razvoja tržišta kredita i obezbeđivanja povoljnijih uslova njihovih korišćenja, što će doprineti unapređivanju konkurentnosti i razvoju poljoprivrede."

Iz agrarnog budžeta za 2012. godinu za sprovođenje ove mere obezbeđen je iznos od 400.000.000 dinara.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a Zahtevi za odobrenje kredita se podnose banci do 1. novembra 2012. godine.

Ugovor o kreditu se zaključuje pod uslovima da rok otplate bude najviše tri godine i da korisnik kredita plaća fiksnu efektivnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita.

Ako je korisnik kredita fizičko lice i preduzetnik, ukupno odobreni iznos kredita je do 5.000.000 dinara. Ako je korisnik zemljoradnička zadruga, ukupno odobreni iznos kredita je do 15.000.000 dinara. Ako zemljoradnička zadruga koristi kredit za razvoj stočarstva, odobreni iznos može se povećati do 50.000.000 dinara, a ako je korisnik kredita pravno lice, ukupno odobreni iznos kredita je do 5.000.000 dinara.   

Ako se utvrdi da kredit nije namenski iskorišćen ili je delimično namenski iskorišćen, proglašava se dospelim tako što se celokupna glavnica, pripadajuća redovna kamata i zatezna kamata naplaćuju od korisnika.

Fond za razvoj ne učestvuje u kupovini savremene mehanizacije i da tu ulogu nije preuzelo Ministarstvo poljoprivrede, kao  i Pokrajinski fond za razvoj i Garancijski, u ovom sektoru imali bi još nepovoljniju situaciju.