Влада Републике Србије

 

На основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РСˮ, бр. 62/06, 65/08 –др. закон, 41/09, 112/15, 80/17и 95/18 – др. закон), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину (,,Службени гласник РС”, брoj110/21) члана 17. став 1.и члану 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14и 30/18 –др. закон),

            Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ,

УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЗА 2022. ГОДИНУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 88/22 од 5. августа 2022. године)

Уредбу можете погледати у ПРИЛОГУ.---
 
Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---
---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---

DodatakVeličina
UREDBA - ZEMLJISTE 2022.doc151 KB