ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

            Влада доноси

УРЕДБУ

О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ

И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2023. ГОДИНИ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 8/23

 од 3. фебруара 2023. године)

Погледајте документ у ПРИЛОГУ.Уредбу можете преузети на линку: http://www.minpolj.gov.rs/download/uredbe-o-o-raspodeli-podsticaja-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-2023-godini/ ---
 
Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---
---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---